aim-chapter
在家離世紀錄片
by
Zack Law
殯儀策劃

近幾年都一直推動在家離世,甚至培訓左幾位核心團隊成員一起去服務,片中嘅受訪者培興就係其中一員,如果大家想了解一下在家離世究竟係咩一回事,請睇睇呢條紀錄片。

感謝家屬願意接受訪問

感謝MM團隊嘅拍攝

如果有任何查詢, 歡迎聯絡Zack!

電話: 90456614
相關文章